Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Coördinatoren

Jelle Nauta

Jelle Nauta is coördinator van het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân vanuit het hoger onderwijs.

Hij is onder andere voorzitter van de LOB (Loopbaanoriëntatie en Beroepskeuze)-commissie ‘Onderwijs‘. Deze commissie ontwikkelt instrumenten en activiteiten ter bevordering doorlopende leerlijnen vo-ho en het borgen van de doorstroomkwaliteit vo-ho. De beta-vakken krijgen hierbij speciale aandacht. Daarnaast is hij voorzitter van de werkgroep ‘Aansluitingsmonitor‘. De aansluitingsmonitor brengt in beeld hoe studenten de aansluiting tussen vooropleiding of voortraject ervaren en geeft informatie over de factoren die van invloed zijn op een goede aansluiting.
Jelle Nauta is naast coördinator verbonden aan Hogeschool Van Hall Larenstein bij de opleiding Life Science.

 

Bert Colly

Bert Colly is coördinator van het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân vanuit het voortgezet onderwijs.

Hij is naast coördinator verbonden aan Anna Maria van Schurman te Franeker als bovenbouwdocent aardrijkskunde.
Daarnaast is hij als consulent van het IVN betrokken bij het opzetten van vakoverstijgende duurzaamheidsprojecten voor het voortgezet onderwijs en organisator van internationaal projectonderwijs en docent ontwikkel team voor het aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân.
Verder is Bert bedenker van het Erasmus+ internationale GEO-Concept voor de hele onderwijskolom in samenwerking met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid.

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.