Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Historie

Het Friese Aansluitingsproject is gestart om de aansluiting te verbeteren voor leerlingen van de Friese HAVO/VWO-scholen, die een opleiding gaan volgen aan een van de instellingen voor hoger onderwijs in Leeuwarden. Het unieke aan dit Friese project is, dat HO en VO hierin beide actief participeren en een gelijkwaardige inbreng hebben. Dit in tegenstelling tot andere aansluitingsprojecten, die alleen vanuit het HO gerund worden. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan de versterking van de educatieve infrastructuur in Friesland.

Het project begon in oktober 1990 met een symposium naar aanleiding van de nota van de Commissie van Wieringen over de aansluiting tussen HAVO en HBO.

1991-1994

Uit het symposium is het HAVO-5-Ster project ontstaan, waarin ervaringen werden uitgewisseld tussen vertegenwoordigers van de Leeuwarder Hogescholen (CHN, NHL en VHI) en een drietal scholen voor VO in Friesland: Ichtus Drachten (nu Liudger), Delta Leeuwarden (nu Piter Jelles) en Bogerman Sneek. Na 3 jaar werd besloten het project te verlengen.

1994-1997

In het HAVO-5-Sterproject zitten vertegenwoordigers van 13 VO-scholen, het MBO en de 3 HBO-instellingen. Er worden leerlingstages, proefstuderen en meeloopdagen voor HAVO- leerlingen georganiseerd. Voor de contacten tussen HBO- en HAVO-docenten zijn er thema(mid)dagen met onderwerpen als “Proces en organisatie met betrekking tot het studiehuis”, “Zelfstandig leren / zelfstandig werken” en “Studiebegeleiding en mentoraat”. Er blijkt daarnaast behoefte te zijn aan vakoverleg tussen docenten van HBO en VO.

Het beleid wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur, waarin 3 vertegenwoordigers uit het HBO en 3 uit het VO zitten. Verder worden plannen gemaakt door een platform, waarin alle aangesloten scholen en hogescholen vertegenwoordigd zijn. Uitvoering van de plannen wordt gedelegeerd aan een coördinator afkomstig uit het HBO, later geassisteerd door een coördinator uit het VO.

1997-2000

Het project wordt opnieuw met 3 jaar verlengd, nu als Platform VO-HBO Friesland, maar zonder het MBO, wat een eigen overlegstructuur met het HBO krijgt. Het Platform bestaat uit 3 vertegenwoordigers uit het HBO en 3 uit het VO en krijgt als taak het project aan te sturen. Het beleid wordt vastgesteld in een jaarlijkse vergadering van vertegenwoordigers van de Colleges van Bestuur van de hogescholen met de rectoren van de VO-scholen. Het onderwijskundig management wordt gevormd door de onderwijsmanagers uit HBO en VO, die ook één keer per jaar bij elkaar komen. De uitvoering komt in handen van een coördinator vanuit het HBO.

Er worden 5 profielkringen opgezet (één voor elk profiel in de Tweede Fase en één voor algemene vaardigheden). Elke kring heeft een vaste voorzitter en van iedere (hoge)school kunnen docenten vanuit de profielen of aanverwante richtingen in het HBO aan deze kringen deelnemen. Er worden door de profielkringen producten opgeleverd in de vorm van boekjes met “Vaardigheden en beoordelingsmodellen”, “Handleiding Profielwerkstuk” en “Instroomadviezen”. Daarnaast gaat de organisatie van bv meeloopdagen en proefstuderen voor leerlingen gewoon door.

2000-2003

Opnieuw wordt het project met 3 jaar verlengd. Aansturing blijft in handen van het platform met 3 mensen uit het HBO en 3 uit het VO; Colleges van Bestuur van de hogescholen en rectoren van de VO-scholen stellen het beleid vast; ook het onderwijskundig management blijft hetzelfde. Voor de uitvoering wordt naast de coördinator uit het HBO ook een coördinator uit het VO benoemd.

Er worden 3 projectgroepen opgezet:

  • de LOB-groep, die naast de organisatie van het proefstuderen de opdracht krijgt om een samenhangend plan van voorlichtingsactiviteiten te maken van de Fries instellingen voor hoger onderwijs: de drie HBO-instellingen en de Universiteiten Friesland. De inventarisatie van alle bestaande voorlichtingsactiviteiten wordt verwerkt tot de Keuzekalender, die bestaat uit brochures en een poster voor alle VO-scholen en een website, waarop ook alle informatie te vinden is. Daarnaast worden nieuwe projecten uitgewerkt voor leerlingen uit de vóórexamenklassen.
  • de projectgroep Terugkoppeling Studieresultaten, die de studieresultaten van de propeadeuse-studenten bij de Friese HBO’s terugkoppelt naar de toeleverende VO-scholen. Door gegevens van de inspectie te combineren met gegevens uit exitgesprekken en een enquête over de leerstofinhoudelijke aansluiting kan de projectgroep aanbevelingen doen voor verbetering van de aansluiting tussen VO en HO.
  • de onderwijskundige projectgroep, die als taak heeft te inventariseren hoe door afstemming van de didactische aanpak VO en HBO beter op elkaar kunnen aansluiten. Er zijn twee studie(mid)dagen georganiseerd voor docenten, waarin uitwisseling plaatsvond van ‘good practices’ in zowel VO als HBO: in maart 2002 “DOCEREN DOSEREN, de praktijk van het zelfstandig leren” en in september 2003 het symposium “Bij ons werken ze…”, motivatie door reflectie.

Verder zijn er in het najaar van 2000 en 2001 eindexamenbesprekingen georganiseerd over de vernieuwde examens in de Tweede Fase en de consequenties ervan voor het HO. Later is daarvoor het vakoverleg in de plaats gekomen, wat ook andere zaken als onderwerp van bespreking tussen vakcollega’s op de agenda zet.

De partnerschappen tussen HBO-instituten en VO-scholen, die zijn opgezet om docentcontacten te stimuleren in het belang van de aansluiting, leiden een wat moeizaam bestaan.

2003 – ………

Het rectorenoverleg heeft besloten het aansluitingsproject om te zetten in een permanente organisatie: het ‘Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân’. Hier hoort uiteraard een nieuw logo bij. Naast 11 VO-scholen en de drie HBO-instellingen participeren nu ook de Universiteiten Friesland (gelieerd aan RUGroningen en UTwente) in het aansluitingsnetwerk.

Het beleid wordt net als voorheen vastgesteld door de CvB’s en rectoren en ook het onderwijskundig management blijft hetzelfde, maar sturing wordt nu gegeven door de stuurgroep waarin naast 3 vertegenwoordigers vanuit het HBO en 3 uit het VO ook iemand van de Universiteiten Friesland zitting heeft. Het werk wordt uitgevoerd door 2 coördinatoren, één uit HBO en één uit VO.

De LOB-werkgroep, de werkgroep Terugkoppeling Studieresultaten, de projectgroep Didactiek, het vakoverleg en de partnerschappen blijven op dezelfde manier hun activiteiten organiseren. Daarnaast zullen ongetwijfeld nieuwe initiatieven ontwikkeld worden om leerlingen uit het VO de polsstok aan te reiken bij hun sprong naar het Friese HO.

Uit: Nieuwsbrief maart 2003, door Greetje Feitsma, oud-coördinator Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.