Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Missie en doelstellingen

Het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân wil een toegankelijke intermediair zijn, waar docenten en management gemotiveerd worden een bijdrage te leveren aan een optimale aansluiting voor alle havo- en vwo-leerlingen op vervolgleidingen bij een van de instellingen van het hoger onderwijs, die in Friesland een vestiging kennen.

Doelstelling

Onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van het vo en ho in Friesland worden activiteiten ontplooid voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding voor alle vo-leerlingen die in Friesland willen gaan studeren. De uitwerking in activiteiten vindt plaats op de volgende niveau’s:

  1. Samenhangend aanbod voor loopbaanoriëntatie (leerlingen, decanen)
  2. Bevorderen aansluiting op leerinhoud en pedagogisch didactische aanpak (docenten)
  3. Monitoren van de aansluiting (coördinatoren, management)
  4. Kenniscirculatie in vo en ho (management, docenten)

Uitvoering

  • Over voorlichtingsdagen, open dagen en andere informatie activiteiten van ho-opleidingen verzorgt het Aansluitingsnetwerk informatie. Daarnaast ontplooit het Aansluitingsnetwerk een aantal activiteiten op dit gebied: website, Wegwijs Dagen, Oriëntatiedag , Proefstuderen en uitgave lijst aanbevolen vakken.
  • Van alle propedeusestudenten in Friesland worden de resultaten geanalyseerd en geëvalueerd. Vo-scholen ontvangen de resultaten van oud-leerlingen. Gestreefd wordt naar substantiële vermindering van uitvalpercentages in het ho.
  • De ervaringen van propedeuse studenten met de aansluiting tussen vo en ho wordt onderzocht en gerapporteerd. Eventuele aansluitproblemen worden gesignaleerd, besproken en verwerkt in plannen van aanpak.
  • Vanuit alle vo-scholen en ho-instellingen in Friesland wisselen docenten vakinhoudelijke ontwikkelingen uit, bespreken aansluitproblemen en komen met oplossingen.
  • Een (profiel van een) vo-school kan met een ho-afdeling een partnerschap aangaan met als mogelijke doelen uitwisseling van onderwijsontwikkelingen, uitwisseling van docenten of het organiseren van instaptoetsen voor groepen leerlingen.
  • Het vo en ho organiseren gezamenlijk met enige regelmaat studiedagen over actuele didactische ontwikkelingen.

Met elkaar

Visie

Het netwerk wordt aangestuurd door een stuurgroep die bestaat uit vier onderwijsmanagers uit het VO, drie onderwijsmanagers van de Friese hogescholen en een vertegenwoordiger van de propedeuse Rechten van de RUG te Leeuwarden.

Lees meer over VO-HO

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.