Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Docenten Ontwikkel Teams (DOT) in Friesland

Voor en door docenten in het voortgezet en hoger onderwijs

Ontmoetingsplek vo-ho

De DOTs in Friesland functioneren als specifiek instrument voor docentprofessionalisering op het terrein van aansluiting tussen vo en ho.
DOTs leiden tot een beter vo-ho contact, versterkte vakkennis, beter didactisch handelen en een professionele houding . Bovendien zorgen ze voor een continue uitdaging en een verhoogde aantrekkelijkheid van het vo en ho docentschap.
Het lesmateriaal dat in DOTs ontwikkeld wordt heeft de unieke eigenschap dat docenten vo en ho het zelf hebben gemaakt. Dit vergroot de kans dat docenten het daadwerkelijk gebruiken in de klas. De lessen worden hierdoor interessanter voor de leerlingen, studenten én voor de docenten.
DOTs zorgen ook voor ‘spread-effects binnen scholen: vo-docenten delen de opbrengsten van de DOT met hun vaksectie en teams op school, ho docenten delen de ervaringen met opleidingen.

Gepersonaliseerd leren en doorlopende leerlijn

Ook in het kader van gepersonaliseerd leren is het door de DOTs zelf ontwikkelde en nog te ontwikkelen lesmateriaal essentieel. Dit materiaal past dan namelijk beter bij de eigen leef- en leeromgeving van leerlingen en studenten. Docenten van zowel vo als ho spelen voor leerlingen en studenten een belangrijke rol bij de inhoudelijke en didactische aansluiting tussen het vo en ho. DOTs werken o.a. samen met studenten en docenten van NHL Stenden lerarenopleidingen.

Op deze manier kan regionaal specifiek aandacht worden besteed aan de doorlopende leerlijn van onderbouw en bovenbouw vo naar ho.

DOTs en ambities sectorakkoord VO

De DOT intenties, doelstellingen en werkwijzen sluiten naadloos aan bij belangrijke ambities v.h. actuele sectorakkoord van de VO-raad:
– Uitdagend onderwijs voor alle leerlingen (ambitie 1)

Alle leerlingen worden uitgedaagd in het onderwijs (maatwerk, gepersonaliseerd leren),
– Eigentijdse voorzieningen (ambitie 2)

Scholen vo kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van faciliteiten ho,
– Brede vorming voor alle leerlingen (ambitie 3)

Leerlingen vo stromen goed voorbereid door naar het vervolgonderwijs en werken aan de versterking van het wereldburgerschap,
– Partnerschap in de regio (ambitie 4)

Het aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân is een uitstekend voorbeeld van zo’n partnerschap,
-Scholen als lerende organisaties

Scholen dragen zorg voor de professionele ontwikkeling  van leraren en schoolleider

Kenmerken DOTs puntsgewijs

 • Docenten vo en ho werken in DOTs aan (vak)thema’s op het snijvlak van vo, ho en werkvelden
 • In DOTs  werken  groepen van 6 – 15 docenten uit vo en ho  samen onder leiding van een coach, meestal een ervaren vo-docent.
 • Docenten wisselen ontwikkelingen, ervaringen en good practices uit op het gebied van inhoud en didactiek samenhangend met de aansluiting vo-ho.
 • DOTs hebben een vakoverstijgende focus met aandacht voor generieke studievaardigheden: rol van het vak voor andere vakken en omgekeerd
 • DOTs kunnen aanleiding zijn voor uitwisseling van vo en hbo docenten
 • 4 – 9 bijeenkomsten per jaar

Docentdoelstellingen DOTs

 • Vakinhoudelijk bruggen te slaan, van elkaar leren,
 • Good practices delen, bijvoorbeeld op het terrein van schoolprojecten en profielwerkstukken,
 • Het belang en de lobby van het vak/vakkencluster in de scholen  bespreken en duiden,
 • De link met het Hoger Onderwijs  leggen, door bijvoorbeeld vakgerelateerde  hbo opleidingen uit te nodigen en/of te bezoeken.

DOTs zoeken samenwerking met o.a.

 • NHL Stenden lerarenopleidingen
 • Professionele Leergemeenschappen (PLG)
 • Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO)
 • Vakgerelateerde organisaties (zoals NVON, KNAG, GEO-IVN-projects)
 • Bedrijven en onderzoeksinstellingen in de regio

DOTs en Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân

Het Aansluitingsnetwerk hanteert de stelregel dat elke vakdocent havo/vwo de betekenis van zijn/haar vak voor de vervolgstudie van de leerlingen kan uitleggen. Daarnaast is het gewenst dat scholen en docenten voldoende ruimte vinden voor werkvormen waarin leerlingen kunnen werken aan studievaardigheden, die een succesvolle start in het hoger onderwijs bevorderen. Vandaar en mede in verband met het sectorakkoord VO en de daarin uitgewerkte ambities stimuleert, ondersteunt en faciliteert het aansluitingsnetwerk de ontwikkeling van DOTs.

DOTs ambitie en meten van effecten

Voor de periode 2018-2020 ligt de lat hoog:

 • 8 goed functionerende DOTs
 • Introductie vakoverstijgende DOTs modelleren en internationalisering
 • In elke DOT docentuitwisselingen vo-ho
 • Om effecten en resultaten te meten wordt een DOT-tool ontwikkeld

DOT- coaches

Informatie over vakoverstijgende DOTs

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.