Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Het profielwerkstuk inschakelen bij de aansluiting op het HBO?

SLO heeft er de leerlijntool voor!

Denkt u ook wel eens aan een facelift voor het profielwerkstuk?

Aan aanpassingen in de instructie, de begeleiding of de beoordeling, waardoor het profielwerkstuk meer dan nu een betrouwbare voorafspiegeling is van wat de leerling in het hoger onderwijs kan verwachten? En waardoor het hoger onderwijs een beter beeld krijgt van wat de leerling met een geslaagd profielwerkstuk aan kan?

In opdracht van het ministerie van OCW geeft SLO dat idee handen en voeten. Met een aantal scholen wordt sinds 2009 een leerlijn uitgestippeld voor precies die capaciteiten die voor vervolgsucces in het hoger onderwijs van belang worden geacht. Zoals kunnen onderzoeken, ontwerpen en modelleren en daarbij blijk geven van een systematische, kritische aanpak, een coöperatieve en communicatieve instelling en reflectievermogen.

Bouwstenen voor de leerlijn zijn steeds uitdagender opdrachten, met als voorlopig sluitstuk – voor het VO althans – het profielwerkstuk. Uiteraard loopt de leerlijn in het HBO en WO verder door.

Dit project is inmiddels zover, dat de opbrengsten in proefversie voor alle geïnteresseerde scholen beschikbaar zijn. Onder de optie “2012” van de projectsite http://www.samenhangintweedefase.slo.nl/ vindt u een aanpak en instrumenten waarmee u, uitgaande van binnen de school beschikbare of zelf te ontwikkelen opdrachten, een zogeheten generieke leerlijn kunt samenstellen. Dat is een leerlijn die – naar u wilt – leerlingen onderzoeksvaardiger maakt, bekwaamt in het maken van hun profielwerkstuk en/of gerichter toeleidt tot het HBO of WO.

Met de tool bepaalt u het begin- en eindpunt van de leerlijn, gaat u na in hoeverre bestaande opdrachten er deel van kunnen uitmaken – en zo nee, wat daar dan aan moet gebeuren – én schakelt u bruikbare opdrachten tot een logisch geheel. De tool voorziet u daarbij van suggesties om leerlingen op soms lastige aspecten als samenwerken en methodisch handelen trefzeker te beoordelen en, als u dat wilt, te becijferen.

In de najaarsconferentie van het Platform Fryslân VO-HO kunt u met deze leerlijntool van SLO aan de slag, met name als u docent bent met affiniteit voor het profiel “Economie en Maatschappij”.

SLO verzorgt er dan workshops mee voor docenten uit het voortgezet én hoger onderwijs. Focus is niet zozeer de leerlijn, maar het profielwerkstuk, c.q. aanverwante opdrachten in het HBO. Doel van de workshops: met minder moeite méér uit deze opdrachten halen, en de leerling effectiever bekwamen in wat zijn verdere loopbaan van hem vraagt. Recente studies, onder andere van Onderwijsraad en APS, geven aan, dat het daar, in de huidige profielwerstukpraktijk, nog al eens aan schort – óók binnen het E&M-profiel. Vandaar dit aanbod.

Wie nu al meer wil weten van de SLO-leerlijntool kan terecht op de bovengenoemde projectsite of neemt contact op met projectleider Frans Resink: f.resink@slo.nl / 053-4840253.

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.