Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Talenconferentie 14 maart 2013

Wat: Taalconferentie
Waar: NHL Hogeschool, Rengerslaan 10 te Leeuwarden
Voor wie: Docent talen Vo & Ho
Hoe laat: Start om 14.30

Flyer: Taalconferentie 14 maart 2013

Aansluitingsnetwerk vo-ho organiseert in samenwerking met de NHL Hogeschool op 14 maart 2013 een talenconferentie voor docenten talen. We starten vanaf 14.30 uur en het belooft een interessante middag te worden. De volgende deskundigen verzorgen een workshop tijdens deze middag:

1. Workshop: Veranderingen in de examens Nederlands havo / vwo
Workshopgever: Theun Meestringa (SLO)
Het eindexamencijfer voor Nederlands wordt al maar belangrijker. Dit komt door een aantal ministeriële maatregelen. Wat betekent dit voor het examen Nederlands voor havo en vwo?
De eerste maatregel, sinds 2012 , bepaalt dat het niet-afgeronde gemiddelde van de CE-cijfers tenminste 5,5 moet zijn, Vanaf dit jaar treedt de kernvakkenregeling in werking. Deze regeling houdt in dat de kandidaat ten hoogste één vijf mag hebben voor Nederlands, Engels en wiskunde A/B/C.  En tot slot moet vanaf het eindexamen in 2015 2016 het referentiekader taal ‘in acht worden genomen’ bij het bij afnemen van het examen.
Verandert het centraal examen Nederlands door deze maatregelen? En hoe dan? Zal het schoolexamen Nederlands aangepast moeten worden, en hoe kan dat dan? In deze workshop zullen we de gevolgen van de maatregelen voor ce en se bespreken en concretiseren.

2. Workshop: Het kernvak Engels.
Workshopgever: Guus Perry (APS)
Het vak Engels  vormt samen met de vakken Nederlands en Wiskunde een kernvak.
Dat wil zeggen dat op het eindexamen voor slechts één van deze vakken het cijfer 5 mag worden gehaald. Maar dan zijn we er nog niet: bij vervolgstudies is Engels inmiddels zo belangrijk geworden dat een goede beheersing van deze taal een vanzelfsprekendheid geworden is. Het is dus noodzakelijk om leerlingen “time and again” bewust te maken van het belang van Engels. Zo staan we voor een nieuwe uitdaging: hoe motiveren we leerlingen, hoe zetten we hen aan om tot hogere prestaties te komen, ?
In de workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Hoe motiveer je leerlingen
  • Hoe maak je leerlingen verantwoordelijk voor hun eigen leren
  • Engels en de doorlopende leerlijn
  • Hoe maak je meer en beter gebruik van internet materiaal

3.  Workshop: De implementatie van de referentieniveaus in hun methodes bij het vak Nederlands.
Workshopgever: Uitgeverij Noordhoff / Marlies Schouwstra (auteur Nieuw Nederlands)
Beoordelen van spreek- en schrijfproducten
Voor: onderbouw en Tweede Fase
Door de invoering van het Referentiekader Taal is er meer nadruk komen
te liggen op de productieve vaardigheden schrijven en spreken. Hoe deze
producten gevalideerd kunnen worden, is echter nog steeds een lastige
kwestie. Tijdens deze workshop leert u spreek- en schrijfproducten te
beoordelen aan de hand van de referentieniveaus.

4. Workshop: Een taal studeren op de NHL. Wat is dat?
Workshopgever: Edith de Vries (NHL) 
In deze workshop wordt er ingegaan op wat we van onze studenten verwachten als ze bij ons voor een lerarenopleiding moderne vreemde talen kiezen. Wat zijn de problemen? Waar liggen onze uitdagingen? Wat is het aanbod en het niveau dat wij van studenten verwachten? Waar lopen we als docenten op de lerarenopleiding tegen aan? Met veel voorbeelden uit de praktijk kunnen we eens gaan kijken hoe we aan beide kanten de aansluiting beter kunnen laten verlopen.

5. Workshop: Taalgebruik en het proces van kennisconstructie
Workshopgever: Jan Berenst (lectoraat taalgebruik en leren; NHL)
De aandacht  voor de taalvaardigheid van leerlingen vind je in het onderwijs vaak alleen bij taaldocenten, omdat het optimaliseren van een aantal specifieke taalvaardigheden  als één van de belangrijkste doelen van het taalonderwijs wordt gezien.  Maar het taalgebruik  van leerlingen is niet alleen doel, het is vooral ook een middel in het onderwijs.  Het is het belangrijkste middel om (met elkaar) kennis te construeren en dus te lerenOm die functie te realiseren, moet dat taalgebruik –van zowel leerkrachten als van leerlingen- echter wel aan bepaalde eisen voldoen, die niet zondermeer in de Referentieniveaus zijn gespecificeerd en bovendien niet alleen in de taallessen aan de orde zouden  moeten komen.

In deze presentatie zal ik nader ingaan op de aard van zowel het mondelinge (interactionele) als het schriftelijke taalgebruik dat meer of minder kan bijdragen aan de kennisconstructie van leerlingen in de klas, en daarbij toelichten hoe we in het lectoraat Taalgebruik & Leren hier verder onderzoek naar doen.

6. Workshop: DOT-Nederlands
Workshopgever: Joke van Balen, lerarenopleiding Nederlands, NHL Hogeschool
Het VO-HO platform en Joke van Balen van de lerarenopleiding Nederlands, NHL Hogeschool Leeuwarden zijn druk bezig met het opzetten van een DOT-Nederlands. Een Docent Ontwikkelteam waarbij structureel en inhoudelijk wordt samengewerkt tussen docenten Nederlands uit het v.o ( bovenbouw) en docenten van de lerarenopleiding Nederlands en docenten Nederlands van Stenden Hogeschool met als doel het niveau van de leerlingen op het gebied van Nederlands omhoog te brengen en de overstap tussen v.o en h.o. te versoepelen.

Het ideale concept moet zich nog in de praktijk uitkristalliseren aangezien de inhoud en de thema’s vanuit de werkgroep moet komen.  Tijdens deze workshop kunt u door met elkaar in gesprek te gaan, verkennen wat de mogelijkheden zijn van een DOT-Nederlands, welke onderwerpen zinvol kunnen zijn en welke rol u daarin zelf zou kunnen spelen.

7. Workshop: De kracht van het woord.
Workshopgever: Sylvia de Witt (OSG Sevenwolden) en leerlingen vwo-6
“Het debat moet in het voortgezet en hoger onderwijs bij het vak Nederlands een vaste plek in het curriculum krijgen”. 
Wij –een aantal leerlingen V6 en een docent Nederlands van OSG Sevenwolden Heerenveen- laten u graag op een actieve manier zien hoe het debat een vaste plek verdient in het examenprogramma voor het onderwijs.
Onze school kent al jaren het schoolexamen het debat. Daarnaast is er op onze school sprake van een levendige debatcultuur: het debatteam van OSG Sevenwolden  behaalde in 2007 een tweede en in 2008 een vierde plaats op het NK Debatteren. Nieuwsgierig naar het wat & hoe? Schuif gerust aan.

Bovendien zijn we in gesprek met een aantal mensen over hun mogelijke bijdrage aan de conferentie, onderwerpen die op de rol staan zijn invoeren / good-practice van taalbeleid in het vo, literatuuronderwijs/lezen voor de lijst, inzet van ict bij talen, workshop onderwijskunde n.a.v. ‘Handboek voor leraren’ en AIM bij het vak Engels.

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.