Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Talenconferentie 31 maart 2016

Plaats: NHL Hogeschool, Rengerslaan 10, 8917 DD Leeuwarden.
Organisatie: afdeling Talen, tweedegraads lerarenopleiding NHL Hogeschool en het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Doelgroep: HO- en VO- en mbo-docenten Nederlands, Engels, Duits en Frans

Aanmelding: door grote belangstelling is aanmelden niet meer mogelijk

 Registerleraar.nl

Programma

13.15 – 13.45 uur inloop NHL Hogeschool

13.45 – 13.50 uur plenaire opening door Joke van Balen, afdeling Talen, NHL Hogeschool

13.50-14.10 uur Beperkingen van taal en de zin van het leven
Door: Oege Reitsma, X-honours academie, NHL Hogeschool
Een interactieve power lecture waarin enkele gedachten van Ludwig Wittgenstein worden besproken en klaargemaakt voor huis-tuin en keukengebruik. Over Wittgenstein en Ikea.

14.15 – 15.10 uur workshopronde 1

15.10 – 15.20 uur pauze

15.20 – 16.25 uur workshopronde 2

16.25 – 17.15 uur Borrel

Workshoprondes

Ronde 1 (14.15 – 15.10)
1.1 Kritisch lezen – (NED)
1.2 Mind the gap – (Engels)
1.3 Anti-werkdruk – Druk, druk, druk…zó 2015!
1.4 Gespreksvaardigheid in een moderne setting – (MVT)
1.5 Schrijfvaardig naar het HBO – (NED)

Ronde 2 (15.20 – 16.25)
2.1 MVT en motivatie –  (MVT)
2.2 Op weg naar een zelfsturende leerling –  (alle talen)
2.3 Gepersonaliseerd leren
2.4 Leren zichtbaar maken  (Alle talen)
2.5 AIM – Frans is ‘makkelijk’! –  (Frans)

 

Workshopomschrijvingen:

Workshop 1.1. Kritisch lezen – De onderzoekende lezer
Carien Bakker – Rijks Universiteit Groningen
Succesvol lezen is een constructieve, actieve bezigheid waarbij de lezer de tekst diepgaand en kritisch probeert te begrijpen. Bij het schoolvak Nederlands zijn leerlingen vooral bezig met analyseren van teksten; ze beantwoorden veelal tekstanalytische vragen over bijvoorbeeld tekstsoort, hoofdgedachte en tekstverbanden, maar worden niet altijd uitgenodigd tot het kritisch verwerken van de inhoud van de teksten. Tekstanalyse is zeer nuttig, maar ons moedertaalonderwijs zou meer kunnen en moeten bieden dan dat. In de workshop zal ik voorbeelden geven van lessen Nederlands waarin de leerling als onderzoekende, kritische lezer centraal staat.

 

Workshop 1.2 Mind the gap – Christine Fenech (Engels)
Christine Fenech M.Ed – Lecturer Business English and Management Skills, Stenden University of Applied Sciences
Helping Havo students succeed in International Degrees.
With more students choosing degrees offered in English, students experience a gap between their end-requirements havo and the first year HBO. This presentation aims to raise questions about the subject and discusses a proposal for helping to use the language classroom (mostly listening and speaking) to expose the students to research and interview techniques for data collection.

 

Workshop 1.3 Anti-werkdruk – Druk, druk, druk…zó 2015!
Oege Reitsma en Joke van Balen – NHL Hogeschool
‘Hoe is het?’ (ietwat vermoeid)
‘Goed hoor, maar druk hé.’
‘Ja, het is wat, zo druk het is.’ (Diepe zucht)
‘Hartstikke druk, maar ja wie heeft het niet druk? (waterige glimlach)’
‘Tja, wie niet…’

Hoe zit dat toch met die drukte? Hebben we het zo veel drukker dan een jaar geleden, of twee jaar geleden, of tien jaar geleden? Of voelt dat alleen zo? Wat is het verschil? En belangrijker nog; hoe komen we van die drukte af?
In deze workshop gaan we op een filosofische, pragmatische wijze aan de slag met bovenstaande vragen, want druk voelen is tenslotte zó 2015.

 

Workshop 1.4 Gespreksvaardigheid in een moderne setting
Henk Siegers 
Met de huidige digitale middelen aan de slag voor een inspirerende vorm van gespreksvaardigheid bij de moderne vreemde talen.

In deze workshop ontwikkel je een andere kijk op het stimuleren van de mondelinge vaardigheid voor de les moderne vreemde talen. Hiervoor gebruiken we smartphones en tablets.

De inhoud is relevant voor alle niveau’s.

Bij deelname aan deze workshop is het gewenst dat je jouw smartphone en/of tablet mee neemt, zo mogelijk met een werkend google-account. Installeer alvast Googles “Capture”, of wees ervan overtuigd dat je met je device minstens audio kunt opnemen, maar nog beter video.

 

Workshop 1.5 Schrijfvaardig naar het HBO
André Feenstra
Schrijven staat volop in de aandacht, niet alleen in het middelbaar onderwijs, maar ook in vervolgonderwijs, zoals het HBO. Rekening houden met doel en publiek en structuur en samenhang aanbrengen zijn belangrijke aspecten bij het schrijven van beroepsproducten in het hoger onderwijs. In het schriftelijk werk van eerstejaarsstudenten in het HBO zijn die aspecten vaak niet voldoende aanwezig om op niveau te kunnen starten en zo optimaal te profiteren van wat er in een onderwijsmodule wordt aangeboden.

Op papier zullen de leerlingen die met een diploma de HAVO en het MBO verlaten voldoen aan de niveaus van de commissie Meijerink, maar de praktijk blijkt weerbarstiger. Het betreft dan niet enkele uitzonderingen van leerlingen die toevallig slecht zijn in formuleren, maar om het algemene beeld.

Is er een verschil tussen de eisen van de vooropleiding, HAVO en MBO en die van een HBO-opleiding? Ligt het aan de individuele student? Of aan beide? In de workshop brengen deelnemers zelf profielwerkstukken, en verslagen in om daarmee met elkaar in gesprek te gaan over eisen, verwachtingen en wensen ten aanzien van schrijfvaardigheid van leerlingen en studenten.

Van deelnemers ontvangen we graag digitaal voorbeeldmateriaal van profielwerkstukken en verslagen. Mailen kan naar: andre.feenstra@hvhl.nl of johanna.roodzant@hvhl.nl. Graag uiterlijk inleveren vóór 17 maart.

 

Workshop 2.1 MVT en motivatie
Tamir Herzberg
“Ze zijn niet vooruit te branden, ze zien de nut van het vak gewoon niet”. Er is een spanningsveld tussen de graagte waarmee wij leerlingen dingen willen meegeven, en het feit dat alles wat je te hard opdringt zijn waarde verliest, al is het in onze ogen goud.

Waar leerlingen ongemotiveerd lijken voor ons vak, is onze intuïtieve reactie vaak contraproductief. Soms lijkt het wel even te werken, maar de motivatie wordt toch telkens minder.

Deze workshop biedt GEEN trucjes, geen quick fix, maar wel een andere kijk op het probleem en inzicht in manieren waarop wij de motivatie positief kunnen beïnvloeden.

 

Workshop 2.2 Op weg naar een zelfsturende leerling bij Nederlands in atheneum 5
Audrie Nieborg – docent Nederlands, CSG Wesselgansfort te Groningen
Kim Weeber – docent Nederlands, CSG Wesselgansfort te Groningen
Het onderwijs bij het vak Nederlands wordt op de CSG Wessel Gansfort te Groningen voornamelijk docentgestuurd ingericht. Deze opzet heeft als nadeel dat leerlingen nauwelijks zelfsturend zijn, dat ze maar moeilijk samenwerken en dat ze te weinig voorbereid worden op het vervolgonderwijs. De docenten Audrie Nieborg en Kim Weeber proberen het tij te keren door met twee klassen in één lokaal te werken en hen uit te dagen via hoor,- en werkcolleges, workshops en gedifferentieerde werkvormen. We praten over de visie op het onderwijs, over de kansen en mogelijkheden, maar ook over de moeilijkheden van een onderwijskundig experiment in de praktijk.

 

Workshop 2.3 Gepersonaliseerd leren – 
Gepersonaliseerd Talenonderwijs in de bovenbouw van het HAVO & VWO. 
Gelmer van Noord – docent Engels, OSG Sevenwolden
Tijdens dit college maak je kennis met een andere / innovatieve manier van taalonderwijs in de bovenbouw van het havo & vwo. Dit is een methodiek waarin slechts 5 toetsen per jaar worden gegeven, klassikale grammatica uitleg tot het verleden behoort, de leerling zelf aan het stuur staat van zijn eigen leerproces en de resultaten gelijk of beter zijn.

 

Workshop 2.4 Leren zichtbaar maken – Visible learning
Ans Wallinga – Lerarenopleiding Frysk, NHL Hogeschool
Tijdens deze workshop maak je kennis met het werk van professor John Hattie, gerenommeerd onderwijswetenschapper uit Nieuw-Zeeland. Hattie heeft meer dan 15 jaar onderzoek gedaan onder miljoenen leerlingen naar wat werkelijk werkt om het onderwijs te verbeteren.

Er zal gekeken worden wat de bevindingen van Hattie kunnen betekenen op schoolniveau en op lesniveau. Eén van zijn belangrijkste adviezen is om leerlingen hun eigen leraar te laten worden. Hoe kun je dit advies vertalen naar de taalles?

 

Workshop 2.5 AIM – Frans is ‘makkelijk’!
Janny Spreen – Dr.Nassaucollege
Janny Spreen werkt al 8 jaar met AIM, een enthousiasmerende methode om Frans te leren van VMBO tot VWO. Van leerling tot schoolinspectie, allemaal zijn ze enthousiast over deze vorm van taalleren die van het Frans een gemakkelijke taal wordt.
Ze laat ons ondergaan hoe het werkt en vertelt over haar eigen werk op het Dr.Nassaucollege, locatie Gieten.

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.