Aansluiting werkt

Vanuit het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân is dertig jaar ervaring opgebouwd met succesvolle overgangen van vo naar ho. Op grond van die ervaring is gekozen voor drie thema’s:

  • Loopbaanleren
  • Onderwijsaansluiting
  • Inclusief onderwijs

De thema’s sluiten tevens aan op de ambities van de Kennisagenda Fryslân 2019-2025 en de sectorakkoorden voortgezet en hoger onderwijs.

Kennisagenda en sectorakkoorden

In voorjaar 2019 heeft de provincie de geactualiseerde Kennisagenda Fryslân 2019-2025 vastgesteld Daarin krijgt de Elfde Faculteit van de RUG/Campus Fryslân een duidelijke plek. Het Aansluitingsnetwerk wil dan ook de aandacht voor vwo-leerlingen en de doorstroom naar het wo vergroten. De banden met de Elfde Faculteit in Leeuwarden en met de Scholierenacademie van de RUG worden aangehaald.

In de Kennisagenda wordt uitgebreid stilgestaan bij de kracht van samenwerking, doorlopende leerlijnen en internationalisering.
Ambities uit het sectorakkoord vo sluiten aan bij de hoofddoelstellingen van het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân.

Uitdagend onderwijs met eigentijdse voorzieningen, brede vorming, partnerschap in de regio en scholen als lerende organisaties zijn te vertalen in de drie aansluitingsthema’s:  Loopbaanleren, onderwijsaansluiting en inclusief onderwijs.

De sectorakkoorden gaan uitvoerig in op “Investeren in onderwijskwaliteit” en “Werken aan maatschappelijke meerwaarde”. Het verbeteren van de doorstroom van havo en vwo naar het hoger onderwijs is één van de prioriteiten. Dat moet vanuit de regio en in nauwe samenwerking met alle onderwijsactoren gebeuren.

Juist het Aansluitingsnetwerk biedt een podium aan docenten, mentoren, coaches, studieloopbaanbegeleiders, studieadviseurs, zorgcoördinatoren, decanen, schoolleiders en bestuurders uit het vo en ho om samen “Aansluiting werkt” vorm en inhoud te geven.