Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Docentendag vrijdag 19 juni 2015

Logo-Vo-Ho     12274_Logo_VHL_2013  logo NHL NIEUW okt 2012Print

Locatie:              Hogeschool Van Hall Larenstein, Agora 1, Leeuwarden
Organisatie:       Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân  / hogeschool VHL
Kosten:               geen                    
Contact:              info@vo-ho.nl

Aanmelding:     niet meer mogelijk

Thema:               Waar zout en zoet elkaar ontmoet: klik hier

registerleraar.nl

Deze studiedag is gevalideerd registerleraar.nl; deelnemers ontvangen een certificaat.

Voor de doelgroep van docenten en TOA’s van havo/vwo/mbo/hbo  hebben we een diversiteit aan lezingen (o.a. getijdenenergie, vismigratie en Blue energy), workshops, informatiemarkt en rondleidingen in het nieuwe Wetsus gebouw. Specifiek voor wiskunde en aardrijkskunde docenten  zijn aantrekkelijke parallelprogramma’s opgenomen. NLT-docenten bieden we de workshops Ruimte voor de rivier en Van idee naar 3D (nieuwe module in testfase). De  STEM/JetNet bedrijfsDOT of cursus ‘bètaberoepen in de les’ en workshops/materialen over begeleiding van profielwerkstukken of meesterproeven zijn voor alle docenten interessant.

Programma (wijzigingen voorbehouden)

Ochtendprogramma

9:00       Inloop en inschrijving workshops

9:25       Opening  in auditorium door Angelique Kuiper, adjunct-directeur hogeschool VHL
9:30       Verbindingen van zout en zoet Michiel Firet, Staatsbosbeheer/Rijke Waddenzee
10:00     Pitches door studenten

10:15     Pauze met posterpresentaties van studenten

10:40     Getijdenenergie door Albert Jan van der Wal van Tocardo in Den Oever
11:00     Vismigratie  door Jeroen Huisman, docent Hogeschool VHL
11:20     Blue-energy door Joost Veerman van REDstack in Sneek. Lees verder.

11:45     Workshop/activiteiten ronde 1

 1. Workshop chemie van de Groene waterzuivering door Geert Truijen, Hogeschool VHL
 2. Workshop Zeeboerderij, door Willem Brandenburg WUR-PSG en Hendrik Boekhoud Hogeschool VHL
 3. Workshop Ervaringen met module Van idee naar 3D, ontwerp van een zonneboot door Mart Mojet, Hogeschool VHL en Sieberen Idzenga, RUG
 4. Bayesiaanse statistiek, een introductie door Susan Klooster, NHL Hogeschool
 5. Workshop werken met DINOloket door Dan Assendorp, Hogeschool VHL

Alternatief voor workshop: rondleiding in nieuwe watercampus

12:45     Lunch en informatiemarkt in studiekantine

Stands:

 • Online modules  informatievaardigheden
 • Projecten opleiding Kust- en zeemanagement
 • Centre of Expertise Watertechnology / LS&T / Wetsus
 • Wetsus Junior Academy
 • Bedrijven stands
 • Demonstratie VHL drone en toepassingen voor het onderwijs
 • Demonstratie van Touch Map Table en toepassingen GIS bij VHL
 • Materialen van Google leergang wiskunde
 • VHL  aanbod voor profielwerkstukken, meesterproeven en lesposters
 • Uitnodiging en aanmelding bedrijfsDOT (ontwikkeling en uitvoering (gast)colleges door professionals in de klas) en cursus ‘bètaberoepen in de les’
 • Nascholingsaanbod: wiskunde, sterrenkunde en didactische TOA cursus
 • Aanbod NLT modules en nieuwe NLT module Van idee naar 3D
 • Programma jaaragenda 2015 -2016 van vo-ho Netwerk Noord (RUG, VHL, NHL, Stenden, HG)
 • Aanbod van Docent Ontwikkel Teams (DOTs): opbrengsten, plannen voor komend jaar en uitwisselen ideeën en lesmaterialen
 • Animal Inside Out, een unieke tentoonstelling in het Natuurmuseum Fryslân voor het onderwijs!

Middagprogramma:  workshop / activiteiten

14:00-15:00 Rondes 2

 1. Teacher academy: cursus ‘Bètaberoepen in de les’, bedrijfsDOT en docentstage door Geke Hooge
 2. Workshop DOT biologie met Peter Visser, Dingstede en Ineke de Jonge, Hogeschool VHL
 3. Workshop DOT wiskunde over Toepasbare wiskunde, Nelleke den Braber
 4. Workshop DOT scheikunde door Jan van Lune, Stellingwerf College en Gabriela Leusink, Hogeschool VHL
 5. Workshop landschapsbiografie/start DOT aardrijkskunde, Gerrie Koopman Hogeschool VHL

Alternatief voor workshop: rondleiding in nieuwe watercampus

15:15-16:15 Rondes 3

 1. Workshop NLT module Ruimte voor de rivier, Dan Assendorp, Hogeschool VHL
 2. Workshop Poweranalyse met GPower 3.0 door Henry Kuipers, Hogeschool VHL
 3. Introductie op docenttraining onderzoekvaar-digheden door Leo Bentvelzen, Hogeschool VHL
 4. Cursus GradeMark door Martijn Hoeke, Hogeschool VHL
 5. Workshop IRRESISTIBLE: vakoverstijgende lesmodules rondom koolhydraten, oceanografie en nanotechnologie door Eva Teuling, RUG

16:15     Borrel en napraten in studiekantine

 

Toelichting workshops

Ronde 1

1) Workshop  Chemie van de Groene waterzuivering door Geert Truijen
Waarom groene waterzuivering, en welke plaats neemt groene waterzuivering in de waterketen in? Verder is de vraag belangrijk wanneer we voor technische en wanneer we voor groene waterzuivering kiezen.
Geert Truijen schetst kort de ontwikkelingen van waterzuivering in de afgelopen jaren. Aan de orde komen onder andere CZV-verwijdering, nitrificatie en denitrificatie. Van belang is om de probleemanalyse van (afval)waterstromen en stoffen helder te hebben. Daaruit volgt welk systeem van groene waterzuivering geschikt is.
Aan de orde komen aspecten bij systemen van Groene waterzuivering zoals:

 • beschrijving techniek en omgeving
 • zuiveringsrendementen per stof
 • dimensionering (min./max. omvang)
 • toepassingsgebied
 • beheer
 • bijdrage biodiversiteit/beleving

U wordt uitgenodigd om te rekenen aan groene waterzuiveringsystemen.
Contact: Geert Truijen, Hogeschool VHL, e-mail: geert.truijen@wur.nl

2) Workshop Zeeboerderij, door Willem Brandenburg WUR-PSG en Hendrik Boekhoud
In 2050 bestaat de wereldbevolking uit 9 miljard mensen, zo voorspelt de Verenigde Naties. Een groei van 25% en daarmee wordt ook de vraag naar voedsel groter. De welvaart neemt toe in grote landen als bijvoorbeeld China en India. Daarmee wordt de bestedingsruimte groter en kan het voedselpakket uitgebreider en luxer. Goede landbouwgrond is schaars en met meer mensen en welvaart neemt de druk op landareaal voor niet-agrarische functies toe. Is de huidige landbouw in staat om deze toenemende voedselvraag te beantwoorden? Hoe zeker zijn we van voldoende voedsel in de nabije toekomst? Waar is nog ruimte voor uitbreiding van het landbouwareaal?

Een deel van het antwoord ligt in zee. De aarde is voor 71% bedekt met zeeën en oceanen en op dat enorme oppervlakte aan zout water is ruimte te over om op enigerlei wijze voedsel te produceren, bij voorkeur in een gecontroleerde omgeving. In deze workshop gaan we met u een ontwerp schetsen van een dergelijke “ zeeboerderij” aan de hand van voorbeelden die overal ter wereld te vinden zijn.
Contact: Hendrik Boekhoud, Hogeschool VHL, e-mail: hendrik.boekhoud@wur.nl

3) Workshop Ervaringen met module Van idee naar 3D, ontwerp van een zonneboot door Mart Mojet, VHL en Sieberen Idzenga, RUG
De docentengroep van DOT NLT heeft afgelopen twee jaar samen met O&O docenten gewerkt aan de ontwikkeling van de NLT module ‘Van idee tot 3D’ voor havo en vwo met als thema ‘Wie ontwerpt de snelste zonneboot?’.  In deze workshop maakt u kennis met de eerste testervaringen met deze module. Onderwerpen in deze module zijn: ontwerpen met de 3D-printer, stromingsleer, biopolymeren, zonne-energie, geschiedenis van varen, en optioneel besturing met Arduino. In deze workshop denkt u mee over het maken van onderscheid tussen een havo en een vwo versie.

Tenslotte wordt een link gelegd met deelname van de school aan zonnebootraces. Studenten en docenten van hogeschool VHL hebben veel ervaring met zonnebootraces en kunnen op de informatiemarkt ervaringen met u delen.
Contact: Mart Mojet, RSG Sneek, e-mail: m.mojet@rsg-sneek.nl

4) Bayesiaanse statistiek, een introductie door Susan Klooster, NHL Hogeschool
Aangezien er een sterke toename is van de toepassingen van Bayiaanse statistiek binnen zowel het onderzoek als het werkveld hoop ik jullie als docenten met deze presentatie te enthousiasmeren voor deze tak van binnen de statistiek.

Bayesiaanse statistiek is een moderne tak van de statistiek die gebaseerd is op de, al flink wat oudere, regel van Bayes. Met deze conditionele kansen zullen we ook beginnen in de presentatie. Binnen de Bayesiaanse statistiek wordt de data beschouwd als een vaste eenheid en de parameters (bijvoorbeeld het populatiegemiddelde) gezien als een random variabele. Dit geeft de mogelijkheid om de parameters waarin we geïnteresseerd zijn kansen toe te bedelen.

De Bayesiaanse aanpak wijkt hiermee af van de meer bekende frequentistische benadering. Gezien deze fundamentele verschillen tussen de frequentistische en Bayesiaanse methode zullen we kort wat tijd besteden aan grip krijgen hierop. Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden zullen we een paar verschillende toepassingsgebieden bekijken. Er zijn toepassingen binnen onder andere de ecologie, biomedische wetenschappen, sociale wetenschapen, management & organisatie enzovoort.

Om toch wat handvatten mee te geven sluiten we af met wat tips om zelf aan te slag te kunnen met Bayesiaanse statistiek.
Contact: Susan Klooster, NHL Hogeschool, e-mail: Susan.Klooster@nhl.nl

5) Workshop werken met DINOloket door Dan Assendorp
Met het digitale gegevensportaal DINOloket van TNO komt de samenstelling van de ondergrond binnen handbereik. Tijdens de presentatie, met de mogelijkheid om ook zelf gegevens van bijvoorbeeld de eigen achtertuin te verzamelen, wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je gegevens over de ondergrond kunt raadplegen via de site DINOloket.nl.  Er is aandacht voor “simpele” boorgegevens maar ook voor de geologische interpretatie van de boorgegevens middels de beschikbare 3D ondergrondmodellen. Ook zaken als bijvoorbeeld de stabiliteit van de ondergrond en het grondwater (kwalitatief en kwantitatief) komen aan bod.
Contact: Dan Assendorp, Hogeschool VHL, e-mail: dan.assendorp@wur.nl

Ronde 2

1) Teacher academy: cursus ‘Bètaberoepen in de les’, bedrijfsDOT en docentstage door Geke Hooge en Mart Mojet
In deze workshop maakt u kennis met de opbrengsten van de pilotcursus Bètaberoepen in de les. Netwerk Noord biedt komend jaar een uitgebreid programma van STEM teacher academy aan:

 • BedrijfsDOT; hierin ontwikkelen docenten samen met professionals uit het bedrijfsleven (gast)colleges die specifiek aansluiten op het curriculum van de vakken natuurkunde, wiskunde, scheikunde, biologie, NLT en O&O.
 • Vervolgcursus(sen) ‘Bètaberoepen in de les’. Afhankelijk van de belangstelling worden cursussen in Groningen en Leeuwarden aangeboden.
 • Docentstages in bedrijven: de bedrijfscontacten in de bedrijfsDOT of de cursus ‘Bètaberoepen in de les’ kunnen aanleiding zijn voor een bedrijfsstage.

Geke Hooge coacht een cursus ‘bètaberoepen in de les’ in Leeuwarden. Daarbij kunnen ook professionals en contacten van de bedrijfsDOT  worden ingeschakeld.
De bijeenkomsten zijn gepland op vrijdagmiddagen bij Hogeschool VHL in Leeuwarden of op wisselende momenten op locatie bij bedrijven.
Contact: Geke Hooge, e-mail: ghooge@hetnet.nl

2) Workshop DOT biologie  door Peter Visser
Workshopgevers: coach en deelnemers aan de DOT biologie VHL
Doelgroep: docenten/toa’s biologie die nieuwsgierig zijn naar nieuwe practica en werkvormen om het nieuwe examenprogramma biologie havo en vwo te laten leven in de les.

We draaien nu alweer een paar jaar als docentontwikkelteam (DOT) biologie en dit schooljaar hebben we het onderdeel planten uit het nieuwe examenprogramma biologie aangepakt. Je zou kunnen zeggen dat het onderwerp planten in het oude programma behoorlijk was verschrompeld. Lees verder.
Contact: Peter Visser, CSG Dingestede, e-mail: p.visser@dingstede.nl

3) DOT wiskunde  – Toepasbare wiskunde door Nelleke den Braber
Wiskunde is meer dan alleen sommen maken: het is denken en doen. Het is een zelfstandige discipline met onverwachte en soms spectaculaire toepassingen.

De DOT wiskunde wil zich richten op de toepasbaarheid van wiskunde, maar dan in brede zin. Modelleren, probleemoplossen, formules manipuleren zijn allemaal activiteiten die horen bij wiskunde en zelfs benoemd zijn als wiskundige denkactiviteiten in het nieuwe examenprogramma. Maar ze zijn ook heel waardevol in andere vakken en het dagelijks leven. Succesformules van de wiskunde, een onlangs verschenen publicatie van het Platform Wiskunde Nederland, toont in 36 hoofdstukken ook de brede toepassingen van de wiskunde op toegankelijke wijze (www.platformwiskunde.nl).

In deze werkgroep wordt u meegenomen op een reis langs allerlei aspecten van  toepasbare wiskunde, zoals wiskundige denken, bedrijfswiskunde, contextgebruik binnen schoolwiskunde, wiskunde in NLT, samenhang andere vakken, wiskunde in wetenschap. Om u te inspireren en om met u na te denken over een waardevolle invulling van de DOT wiskunde in schooljaar 2015-2016
Contact: Nelleke den Braber, NHL Hogeschool, e-mail: nelleke.den.baber@nhl.nl

4) Workshop DOT scheikunde door Jan van Lune en Gabriela Leusink 
Coach Jan van Lune geeft een overzicht van opbrengsten en plannen binnen  DOT scheikunde bij Hogeschool VHL in Leeuwarden.  Enkele voorbeelden:

 • Ervaringen uitwisselen met nieuwe examenprogramma en opstellen van toetsen
 • Bij nieuwe onderwerpen toets vragen ontwikkelen (vragenbank)
 • Context vanuit hogeschool VHL verwerken in onderwijsproducten (o.a. op terrein van watertechnologie, procestechnologie en medicijnen&chemie)
 • Practica vanuit hogeschool VHL vertalen naar praktische (praktijk)opdrachten

Binnen DOT scheikunde zijn zo’n 20 docenten uit vo en hbo actief. In deze workshop maakt u kennis met hun werkwijze; Jan en Gabriela zullen een actueel thema kiezen om met u aan de slag te gaan.
Contact: Jan van Lune, Stellingwerf College, e-mail: jan.vanlune@stellingwerf.nl en Gabriela Leusink, LS&T, Hogeschool VHL, e-mail: gabriela.leusink@wur.nl

5) Workshop Landschapsbiografie door Gerrie Koopman
Tegenwoordig wordt bij gebiedsontwikkeling  standaard gekeken hoe het landschap is ontstaan. De elementen die hieruit komen worden zichtbaar gemaakt in een landschapsbiografie. De biografie biedt niet alleen handvatten, maar ook inspiratie voor de ontwikkeling en inrichting van het betreffende  gebied. Daarnaast leidt de totstandkoming van een biografie tot bewustwording van de eigen leefomgeving en daardoor ook tot betrokkenheid en draagvlak. Het eindresultaat is een plan met landschappelijke kwaliteit en sociaal draagvlak.

Noord Nederland loopt landelijk bij deze ontwikkelingen voorop, mede door het Kenniscentrum Landschap van Theo Spek van de RUG. Studenten van hogeschool VHL werken in diverse noordelijke projecten mee en presenteren resultaten daarvan in deze workshop. Vervolgens stellen we de vraag of ook leerlingen van scholen uit de regio kunnen participeren in landschapsprojecten. Dat kan een mooie aanleiding zijn om een DOT aardrijkskunde in het leven te roepen waarmee scholen worden betrokken bij de landschapsontwikkeling in de eigen regio.
Contact: Gerrie Koopman, Hogeschool VHL, e-mail: gerrie.koopman@wur.nl

Ronde 3

2) Poweranalyse met GPower 3.0  door Henry Kuipers
Statistiekdocent Henry Kuipers van hogeschool VHL laat met behulp van de Poweranalyse GPower 3.0 zien hoe je de minimale steekproefgrootte berekent voor de uitvoering van een experiment.

Experimenten  die uitgevoerd worden met een te kleine steekproef zijn vaak zinloos omdat de wetenschappelijke voorspelling van de uitkomst niet verifieerbaar is. Het gebruik van te grote steekproeven is vaak verspilling van geld en tijd maar ook onwenselijk (denk hierbij bijvoorbeeld aan dierproeven).

GPower 3.0 is een gratis beschikbaar, gebruikersvriendelijk software programma. Tijdens deze workshop wordt er een introductie gegeven in poweranalyse en zal aan de hand van voorbeelden uitgelegd worden hoe je met Gpower 3.0 dit kunt uitvoeren.
Contact: Henry Kuipers, Hogeschool VHL, e-mail: henry.kuipers@wur.nl

3) Introductie op docenttraining onderzoekvaardigheden door Leo Bentvelzen 
Hogeschool VHL biedt een training onderzoekvaardigheden aan voor docenten  havo/vwo, die gericht is op de doorlopende onderzoekleerlijn  van havo/vwo naar het hbo/wo. De training is gericht op  hoe je leerlingen van klas 1 tot aan het profielwerkstuk stapsgewijs onderzoekvaardigheden kunt bijbrengen. De training daagt docenten uit om te komen tot een eenduidig begrippenkader dat door alle collega’s op dezelfde wijze wordt gehanteerd. De training biedt daarnaast een handig overzicht van eenvoudige statistische technieken. Deze kunnen aan de orde komen bij de vakken NLT, wiskunde D of misschien wiskunde A en kunnen verdieping bieden aan praktisch opdrachten en pws’en.

Leo Bentvelzen brengt u in deze workshop op de hoogte van de opzet en inhoud van deze training. Ervaringen met de onderzoekleerlijn op scholen kunnen worden uitgewisseld. Leo geeft regelmatig advies over pws’en en meesterproeven of treedt op als externe expert.
Contact: Leo Bentvelzen, Hogeschool VHL, e-mail: leo.bentvelzen@wur.nl of Martin Wijnia, Hogeschool VHL, e-mail: martin.wijnia@wur.nl

4) Cursus GradeMark door Martijn Hoeke
Digitaal nakijken, blijf jezelf niet herhalen! Maar sleep je commentaar het verslag in.
Met GradeMark kun je verslagen digitaal van feedback voorzien en beoordelen met behulp van een rubric of beoordelingsformulier. GradeMark is onderdeel van Turnitin en (als building block) beschikbaar in Blackboard.
Benieuwd of dit ook wat voor jou is? Kom naar deze workshop om kennis te maken met deze nieuwe manier van verslagen beoordelen. Deze workshop zal bestaan uit een korte demonstratie van enkele functies van GradeMark, waarna je zelf (onder begeleiding) GradeMark kunt gaan verkennen en uitproberen. Klik hier voor meer informatie.
Contact: Martijn Hoeke, Hogeschool VHL, e-mail: martijn.hoeke@wur.nl

5) Workshop IRRESISTIBLE: vakoverstijgende lesmodules rondom koolhydraten, oceanografie en nanotechnologie door Eva Teuling
Binnen het Europese project IRRESISTIBLE zijn in 10 landen, door teams van docenten, wetenschappers, vakdidactici en medewerkers van science centra, vakoverstijgende lesmodules ontwikkeld rondom actueel natuurwetenschappelijk onderzoek. Aankomend schooljaar zijn deze gereed voor gebruik in de lessen biologie, scheikunde, natuurkunde en NLT, of een combinatie hiervan.

Naast de actuele natuurwetenschappelijke onderwerpen is er in de ontwikkelde lesmodules veel aandacht voor Responsible Research and Innovation (RRI – verantwoord onderzoek en innovatie), waarvoor leerlingen worden gestimuleerd om op een actieve manier in te gaan op de ethische aspecten van onderzoek en innovatie. Ook gaan de leerlingen een tentoonstelling maken over de geleerde stof.

In deze workshop zal het project nader worden toegelicht en zal verteld worden over de inhoud van de drie lesmodules die in Nederland zullen worden aangeboden: één over ecosystemen in de poolgebieden; één over nanotechnologie en één over koolhydraten in moedermelk. Deze laatste is door een Nederlands team ontwikkeld in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en FrieslandCampina, en biedt docenten (zeker uit het noorden) interessante mogelijkheden voor bezoek aan bedrijven of de universiteit.
Contact: Eva Teuling, Rijksuniversiteit Groningen, e-mail: e.teuling@rug.nl

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.