Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Workshopomschrijvingen Docentendag 2017

Parallelsessie 1 (wijzigingen voorbehouden). 

1.1 Workshop: Generieke studievaardigheden voor doorstroom havo-hbo.
Voldoende beheersing van generieke studievaardigheden vanuit havo en mbo vormen een belangrijke voorwaarde voor studiesucces bij hbo opleidingen. In deze workshop vertellen hbo studenten over het belang van studievaardigheden voor een succesvolle start bij de studie. Nicky vertelt haar ervaringen als hbo docent met de aansluiting van studievaardigheden. Wat kunnen havo en mbo docenten ondernemen om studievaardigheden beter in het onderwijs te verweven? En hoe kunnen hbo opleidingen daarbij (deels) ondersteuning bieden?

Deze vragen bespreekt u in deze workshop en krijgen een vervolg in de werkgroep havo-hbo die in 2017-2018  tools gaat ontwikkelen voor het implementeren van studievaardigheden in het havo onderwijs.

Workshopleider: Nicky del Grosso, Van Hall Larenstein.

1.2 Workshop: GIS
Tijdens de GIS workshop worden er een aantal onderwerpen behandeld, die als inspiratiebron kunnen dienen om bij het aardrijkskunde-onderwijs te gebruiken. Het gaat daarbij om: gebruik van MapTable, open source data en gebruik van StoryMap.

Workshopleider: Ignas Dummer, Van Hall Larenstein.

1.3 Workshop: ARDUINO in het onderwijs – een aantal varianten.
De Arduino begint nu echt zijn weg te vinden in het onderwijs. De ervaring, die daarmee wordt opgedaan, wordt nu vertaald in allerlei varianten van toepassingen. Dat is ook de opzet van de workshop. Er zijn een aantal activiteiten naast elkaar mogelijk:

 • de beginners helpen zichzelf in zes stappen over de drempel
 • voor een vervolg op zo’n kennismaking staan er nog een aantal stappen klaar (7 t/m 10)
 • opdrachten, die zijn bedoeld voor zelfstandig werk van leerlingen kunnen worden uitgeprobeerd
 • dat geldt ook voor de toepassing van de Arduino voor de besturing van zonnebootjes
 • (ook suggesties zijn welkom)

Workshopleider: Sieberen Idzenga, RUG.

1.4 Biologie lesmaterialen en plannen van DOT biologie.
Dit jaar zijn we bezig geweest met de examenconcepten en -onderwerpen planten, ecologie, duurzaamheid en kringlopen. De onderwerpen komen bijeen in een aantal interessante contexten, ‘gekke gewassen’ en een ‘vegaburger’.
Tijdens de interactieve lezing op 23 juni op de bètadocentendag, zullen we als DOT biologie een aantal nieuwe practica en werkvormen presenteren. Het gaat van organisme niveau en bijvoorbeeld de beroepscontext eendenkroos als potentieel productiegewas, naar het molecuulniveau van nitraat- en fosfaatstromen, tot biosfeer om duurzaamheid te meten. Want hoe weet jij of je leerling nou hoe duurzaam je bent? Is daar een maat voor?
Daarnaast is er gelegenheid om met elkaar als docenten en TOA’s biologie in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen.

 

Wist je dat? We binnen de DOT biologie een netwerk hebben van biologiedocenten en TOA’s dat zich uitstrekt van Friesland tot in Groningen en Drenthe. Een aantal deelnemers vrijwel elke maand trouw samen komen en concreet aan de slag gaan om lesmateriaal te ontwerpen dat direct in hun lessen biologie havo/vwo bovenbouw kan worden ingezet. Je als deelnemer eerder van bepaalde evenementen of baankansen hoort? Deelname geldt als officiële nascholing (lerarenregister). Iedereen zich gewoon kan opgeven en het niet veel tijd kost, maar zelfs oplevert.

Workshopleider: Peter Visser, Dingstede / Van Hall Larenstein.

1.5 Lezing: Duurzaamheid in de chemische industrie bij BASF
Sustainability of Duurzaamheid is één van de strategische pijlers van BASF. In de visie van BASF berust duurzaamheid op drie pijlers: milieu, economie en maatschappij. In de lezing wordt duidelijk gemaakt hoe het bedrijf hiermee omgaat in haar strategie en het produceren en ontwikkelen van producten. Daarnaast wordt toegelicht hoe duurzaamheid tot uiting komt in de relatie naar klanten, werknemers en omgeving.”

Workshopleider: Mark van den Brink, Head of Regional Technical Center and Process & Technology Heerenveen.

1.6 Workshop: (historische) Databases in de klas.
Grote databestanden nemen in het hoger onderwijs een steeds voornamere plaats in, reden waarom er inmiddels bij het schoolvak Wiskunde A een verplichte Excel-toets is opgenomen. Daarmee zijn de digitale rekenvaardigheden gewaarborgd, maar nog niet het tellen/zoeken in – en analyseren van grote databases. Bij de sectie geschiedenis van het Vavo van het Friesland College beschikken we over een drietal grote datasets, waardoor het idee postvatte om havo- en vwo-leerlingen daar alvast mee te laten oefenen. Deze oefening kreeg de vorm van een praktische opdracht. Het betreft de volgende databases:

 • Registratie van de Sont-tollen uit de periode 1686 – 1857, bestaande uit een tabel `doorvaarten’ (ruim 1,2 miljoen records) en een tabel `ladingen’ (4,5 miljoen records).
 • Database van de Jodenvervolging in Nederland, 1940 – 1945, bestaande uit een tabel slachtoffers (101.613 records) en een tabel overlevenden (24.182 records).
 • Database van de Transatlantische Slavenhandel in de periode 1514 – 1866, bestaande uit een tabel met veel details over 34.941 slaventransporten.

Leerlingen leren we eerst omgaan met het databaseprogramma Microsoft Access, waarbij het oefenen met queries (zoekopdrachten) centraal staat. Vervolgens mogen ze met een dataset naar keuze aan de slag, met als opdracht:

 • zoek op / vind uit waar de verschillende kolommen in de tabellen voor staan.
 • verzin een hoofdvraag en deelvragen bij deze dataset (het moeilijkste onderdeel).
 • beantwoord deze vragen met behulp van:
  • queries in je dataset
  • aanvullende, zelf op te sporen bronnen
 • schrijf hierover een leesbaar en correct geannoteerd verslag.

Uiteraard kan er bij vrijwel ieder schoolvak een dergelijke praktische opdracht worden gemaakt. Het enige wat je nodig hebt is een grote dataset en één of twee docenten die handig zijn met databases. Daarom willen wij graag onze collegae laten kennismaken met deze materie.

NB. Het is handig als de deelnemers een laptop meenemen met daarop Internet en het programma Microsoft Access geïnstalleerd.

Contactpersoon: Bert Jan Flim, vavo Friesland College en Johan Beintema, Friesland college.

1.7 Ondersteuning WiskundeDonline voor havo en vwo vanuit NHL lerarenopleiding en RUG.
Geïnteresseerden voor wiskunde D online kunnen op de docentendag contact opnemen met Jelle Nauta.
De inschrijving van leerlingen voor Wiskunde D Online voor komend schooljaar is geopend, zie http://portal.ou.nl/web/wiskunde-d-online/home. Dit jaar wordt ook gestart met wiskunde D online voor havo.  Onder andere studenten van NHL lerarenopleiding worden betrokken bij het nakijken van huiswerkopgaven.

Contactpersonen: Jelle Nauta, jelle.nauta@hvhl.nl of Nelleke den Braber, nelleke.den.braber@nhl.nl

Parallelsessie 2 (wijzigingen voorbehouden) 

2.1 Bijeenkomst X-honours programma’s Friese hogescholen voor leerlingen, docenten en studenten.
Onderwijs heeft als opdracht het beste uit leerlingen/studenten te halen. Wat daarvoor nodig is, is voor geen enkele leerling hetzelfde; niet voor niets staat gepersonaliseerd onderwijs volop in de belangstelling. Steeds meer scholen nemen initiatieven om onderwijsarrangementen aan te bieden, gericht op verbreding voor leerlingen, differentiatie en/of excellentieprogramma’s.
In deze workshop, onder leiding van Honours studenten, maak je kennis met de mogelijkheden en het aanbod van de NHL op dit gebied. Deze studenten van X-Honours, het excellentieprogramma van de NHL, demonstreren enkele authentieke parels. Op interactieve wijze leer je  vanuit de toekomst toewerken naar concrete plannen om de talenten van jouw leerlingen in het spotlicht te zetten.

Workshopleiders: Iris Mars, Harry Greven, Nants Schilstra, Riemke van der Meer
Contactpersoon: Nants Schilstra, NHL.

2.2 Bijeenkomst met aardrijkskunde docenten
In deze bijeenkomst van DOT aardrijkskunde bespreken we kort de ervaringen bij de werkbezoeken op de ochtend en de GIS workshop. Bert Colly heeft resultaten van een enquête onder aardrijkskunde docenten over invulling van DOT ak bijeenkomsten. Welke mix van werkbezoeken en werkbijeenkomsten is wenselijk? Welke opleidingen willen graag  contact onderhouden met de DOT ak groep? Wat zijn de ervaringen met het inzetten van studenten bij projecten op school? Hoe regelen we dat? Deze en andere vragen komen aan bod in deze sessie.

Contactpersoon: Bert Colly, Marne College.

2.3 Workshop Het vak NLT staat !  En nu verder … 
NLT heeft zijn plaats gevonden in het onderwijsaanbod in de bovenbouw van havo en vwo, Onlangs is de Vereniging NLT opgericht voor scholen die NLT aanbieden (Is uw school al lid?). Momenteel wordt met ondersteuning van de Vereniging NLT hard gewerkt aan updates van de NLT modules in regio Noord, onder andere door een student-assistent, oud-leerling NLT van Liudger. Daarvan krijgt u de actuele stand van zaken mee.
De workshop is bedoeld als uitwisseling van ideeën (op papier graag), materialen en vragen over het vak NLT in de praktijk op basis van “brengen en halen”, oftewel “breng ook wat mee”. Dit kan zomaar leiden tot vormen van samenwerking van scholen. Dat zou kunnen gaan over de ervaring met het gebruik van leskisten bijvoorbeeld.
Het overleg kan ook gebruikt worden om richting te geven aan de ondersteuning, die het NLT steunpunt NOORD kan leveren en voor de invulling van het programma van de NLT DOT.

Workshopleider: Sieberen Idzenga, RUG.

2.4 BedrijfsDOT: Aansluitend op werkbezoek Friesland Campina.
Deelnemers evalueren het werkbezoek bij Friesland Campina en bespreken de opbrengsten. Wanneer is een bedrijfsbezoek voor ons succesvol? Welke disciplines vinden we belangrijk? Hoe organiseren we succesvolle excursies voor leerlingen?

In deze workshop maken we ook kennis met het programma van werkbezoeken/excursies aan bedrijven in 2017-2018 en het bedrijvencontactnetwerk in regio Noord.

Contactpersoon: Marieke Hornstra Moedt, AMS.

2.5 Workshop: Scrum ervaringen bij NHL lerarenopleidingen. 
Op veel scholen experimenteren leerlingen met hun docenten met scrum. Als het leerlingen lukt om goed met scrum te werken, dan levert dat mooie resultaten op. De eerstejaars studenten van de lerarenopleiding biologie aan NHL hebben afgelopen jaar ook ervaring opgedaan met scrum. In eerste instantie is scrum bedoeld om hen te ondersteunen bij hun eigen studie. Tegelijkertijd bevat het werken met scrum een dubbele bodem. Als deze studenten straks zelfstandig les gaan geven aan een school waar wordt ‘gescrumd’, dan hebben ze er zelf al ervaring mee opgedaan. De stap naar het leren begeleiden van leerlingen die zich het ‘scrummen’ nog eigen aan het maken zijn is dan goed te doen. In deze workshop vertellen studenten van de lerarenopleiding biologie uit eerste hand wat het scrummen hen heeft opgeleverd, welke weerstand ze daarbij hebben ervaren en op welke manier ze om zijn gegaan met de ‘scrummende’ leerlingen tijdens hun stage.

Workshopleider: Francine Behnen, Docent beroepsvoorbereiding lerarenopleiding exacte vakken.

Terug naar programma klik hier.

Aanmelding docentendag klik hier. 

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.